Regulaminakcji testowania

„GarnierGreenOn”

 

§ 1

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Garnier Green On” zwanej dalej „Akcją Testowania”.
 2. Organizatorem Akcji Testowania jest L’Oréal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063684, NIP 524-030-33-75, kapitał zakładowy w wysokości 1.886.500,00 PLN (dalej „Organizator”). Organizator powierzył określone czynności techniczne związane z prowadzeniem Akcji Testowania spółce CREATIVE PRO (PL) SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie /00- 372/, Al. 3 Maja 2/49, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy6Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613072, NIP 7010576550, REGON 364444864, z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł, (dalej „Realizator”), która w tym zakresie działa na zlecenie Organizatora.
 3. Akcja Testowania dotyczy produktów:
  • Głęboko działający środek oczyszczający i nawilżający Garnier Pure Active, 250 ml
  • Garnier Color Sensation, Shampoo Color Retouch 4.0, Brąz
  • Garnier Fructis Hair Food Cocoa Butter Maska do włosów puszących się i niesfornych 400 mlGarnier Fructis Hair Food Papaya Maska do włosów zniszczonych 400 ml
  • Garnier Fructis Hair Food Banana Maska do włosów suchych 400 ml
  • Garnier Vitamin C serum na przebarwienia z witaminą C, niacynamidem i kwasem salicylowym, 30 ml
  • Garnier Vitamin C rozświetlający fluid na dzień z filtrem SPF50+, niewidoczny, 40 ml
  • Garnier Vitamin C rozświetlający fluid na dzień z filtrem SPF50+, nadający blask, 40 ml

   (dalej: Produktami lub każdy z osobna Produktem”).

 4. Akcja Testowania dzieli się na 4 okresy, mających miejsce w konkretnych dniach i miastach („Wydarzenie” lub łącznie „Wydarzenia”):
  • 22-23.06.2024 - Kraków - Bulwar Czerwieński, w godzinach 10:00-20:00
  • 29-30.06.2024 - Poznań - park przy Starym Browarze, w godzinach 10:00-20:00
  • 19-20.07.2024 - Wrocław - galeria Wroclavia, plac przy skrzyżowaniu Suchej Borowskiej, w godzinach 10:00-20:00
  • 27-28.07.2024 - Gdańsk - Jarmark Dominikański - Wyspa Ołowianka - parking przy Filharmonii w godzinach 10:00-20:00

   W każdym z wymienionych okresów, Akcja Testowania trwa od momentu otwarcia Strefy Garnier do momentu jej zamknięcia lub do wyczerpania puli produktów, określonej ust. 6 poniżej, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 5. Na zasadach opisanych niniejszym Regulaminem, w ramach Akcji Testowania Organizator przekazuje Uczestnikowi wybrany przez niego Produkt do testowania, a następnie daje Uczestnikowi możliwość pozostawienia komentarza odnośnie Produktu. Możliwość przetestowania Produktu oraz pozostawienia komentarza jest możliwa po wypełnieniuformularzana  stronie: https://forms.office.com/e/YQNczBmBzx („Strona”). Po wypełnieniu formularza Uczestnik otrzyma e-mail potwierdzający wypełnienie formularza, wraz z załączonym Regulaminem.

 

6.Pula Produktów dostępnych w Akcji Testowania dla poszczególnych Wydarzeń:

 

PRODUKT

KRAKÓW  

POZNAŃ

WROCŁAW

GDAŃSK

PURE  ACTIVE  DEEP  CLEANSER  250 ML

480

480

480

480

SZASZETKA  COLOR  SENSENTION,  KOLOR 4.0 (20g

+ 20ML)

 

280

 

280

 

280

 

280

MASKA  HAIR  FOOD  COCOA  BUTTER 400ML

600

600

600

600

MASKA  HAIR  FOOD  PAPAYA 400ML

600

600

600

600

MASKA  HAIR  FOOD  BANANA 400ML

650

650

650

650

SERUM  VITAMIN  C  NA  PRZEBARWIENIA 30ML

450

450

450

450

VITC  UV  Fluid  Glow 40ML

490

490

490

490

VITC  UV  Fluid  Invisible 40ML

500

500

500

500

SUMA

4050

4050

4050

4050

 

§ 2

WARUNKI  UCZESTNICTWA

 1. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 Regulaminu, w Akcji Testowania może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 2. Osoba zgłaszająca udział w Akcji Testowania może uczestniczyć w niej wyłącznie w imieniu własnym.
 3. Osoba zgłaszająca udział w Akcji Testowania może uczestniczyć w niej wyłącznie raz w ramach wszystkich Wydarzeń.
 4. Z Akcji Testowania wyłączone są podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nabywające Produkty w ramach prowadzonej działalności, a także członkowie organów i pracownicy Organizatora, Realizatora i innych podmiotów zaangażowanych w organizację Akcji Testowania oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 

§ 3

SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  PROMOCJI

 1. Na wyznaczonej strefie w trakcie każdego z Wydarzeń, Uczestnik wybiera Produkt (z oznaczeniem przeznaczenia do testowania) z dostępnej puli – przy czym jest informowany przez hostessę o warunkach otrzymania go.
 2. W celu wzięcia udziału w Akcji Testowania, Uczestnik musi spełnić następujący warunek: w trakcie jednego z Wydarzeń, na tablecie dostępnym u hostessy podczas Wydarzenia, Uczestnik na Stronie wypełnia formularz i po 4 tygodniach testowania wybranego Produktu odsyła opinię pod e-mail: greenon@loreal.com.
 3. Po wypełnieniu formularza na Stronie na tablecie, obsługiwanym przez hostessę podczas

     Wydarzenia, Uczestnik otrzymuje wybrany Produkt.


 1. Uczestnik jest informowany, że po wypełnieniu formularza na Stronie, Organizator będzie

  kontaktował się e-mailowo z Uczestnikiem, w sprawie pozostawienia opinii. Wysłanie opinii jest możliwe, ale nie jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji Testowania. Opinia powinna odnosić się do osobistych doświadczeń Uczestnika, związanych z korzystaniem z Produktu i mieć formę wyłącznie tekstową.

 2. Opinie muszą być zgodne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności nie mogą:
  1. naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, prawa do wizerunku i prawa autorskiego;
  2. zawierać wulgaryzmów lub słów i treści obraźliwych, nawołujących do nienawiści, o charakterze politycznym, propagandowym, religijnym, erotycznym, niecenzuralnym, ośmieszającym lub naruszać godności osobistej lub nawiązującej do symboli religijnych, etnicznych, rasowych lub sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami;
  3. zawierać treści reklamowych związanych z podmiotami konkurencyjnymi do Produktów.
 3. Organizator nie wpływa na opinie Uczestników i ich nie weryfikuje przed publikacją, z zastrzeżeniem, że jest upoważniony do usuwania komentarzy i opinii niezgodnych z Regulaminem.
 4. Uczestnik powinien stosować Produkt nie krócej niż przez okres 1 (jednego) tygodnia, w sposób opisany na opakowaniu Produktu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek reakcji niepożądanych, testowanie należy natychmiast przerwać.
 5. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jeden Produkt.
 6. Uczestnik może wyrazić opinię na temat jednego Produktu tylko raz.

 

 

§ 4

ASPEKTY  PODATKOWE

 1. Przekazanie Produktów Uczestnikom ma na celu weryfikację jakości Produktów, promocję Produktów Spółki wśród Uczestników jako potencjalnych konsumentów oraz popularyzację marek Organizatora i Produktów.

   

 2. Jednorazowa wartość rynkowa Produktów przekazywanych poszczególnym Uczestnikom akcji nie przekracza kwoty 200 zł brutto i korzysta tym samym ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

 

§ 5

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Akcji Testowania mogą być zgłaszane przez Uczestników w czasie trwania Akcji Testowania i po jej zakończeniu e-mailem na adres: serwis.konsumencki@loreal.com lub na piśmie, na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz ewentualnie numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.
 3. Reklamacje rozpatruje Organizator lub wyznaczona przez niego osoba po stronie Realizatora.
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni od dnia wpływu reklamacji do Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony przez Organizatora w formie wskazanej w treści reklamacji, a w jej braku w formie w jakiej Organizator otrzymał reklamację.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 

§ 6

DANE  OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z Akcją Testowania jest Organizator, tj. L’Oreal Polska sp. z o.o. adres: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 62.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontakt z Organizatorem możliwy jest poprzez adres e-mail: personal-da@loreal.com lub pisemnie pod adresem wskazanym w ustępie poprzedzającym. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z IOD jest możliwy poprzez adres e-mail: personal-da@loreal.com.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).
 4. Organizator przetwarza dane osobowe:
  1. na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w odniesieniu do czynności związanych z

   udziałem w Akcji Testowania,

  2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Akcją Testowania,
  3. dane osobowe podane w związku z udzieloną dobrowolną zgodą na przetwarzanie ich w celu otrzymywania od L’Oréal Polska Sp. z o.o. informacji marketingowych na wskazany adres email i/lub numer telefonu będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO.
  4. dane osobowe Uczestnika, po wyrażeniu dodatkowych zgód marketingowych, mogą podlegać profilowaniu którego celem jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do potrzeb i zainteresowań osoby, która wyraziła opcjonalną zgodę na otrzymywanie od L’Oréal Polska Sp. z o.o. informacji marketingowych o produktach i usługach Organizatora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w Akcji Testowania lub skuteczne zgłoszenie reklamacji.
 6. Organizator będzie przechowywał dane osobowe do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w przypadku, gdy Uczestnik dodał opinię przez okres 3 lat, bądź do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Na wniosek Uczestnika Organizator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 10. Wszelkie oświadczenia w celu wykonania praw oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofanie zgody należy kierować na adres e-mail: personal-da@loreal.com.
 11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

§ 7

 1. Wysyłając opinię, Uczestnik gwarantuje, że jest wyłącznym autorem dodanych treści i przysługują mu do nich wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że dodane treści (w tym opinia) jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, jak również nie jest obciążone prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. W dodanych treściach, w tym w opinii, nie może być widoczne żadne logo lub znak towarowy, oprócz znaków produktu, którego dotyczy Akcja Testowania. Dodane treści, w szczególności opinia, naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, nie będą uwzględnione. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji autorstwa Zgłoszenia konkursowego w każdym czasie.
 2. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, licencji niewyłącznej na korzystanie z dodanych treści, w tym opinii. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z dodanych treści, w tym opinii na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dodanych treści, w tym opinii – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy dodanych treści, w tym opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dodane treści, w tym opinie

   utrwalono wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

  3. w zakresie rozpowszechniania dodanych treści, w tym opinii, w sposób inny niż określony w pkt 2) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet)
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania dodanych treści, w tym opinii, dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Akcji Testowania, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację przesłanych dodanych treści, w tym opinii nadesłanych w związku z Akcją Testowania, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych. Uczestnik zgadza się na publikację, jak również na dokonanie zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej.

 

 

§8

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o Akcji Testowania są zamieszczone na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.garnier.pl/greenon, a także udzielane Uczestnikom w e-mailu potwierdzającym wypełnienie formularza.
 2. Zasady przeprowadzenia Akcji Testowania określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Akcji Testowania nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z zm.).
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.06.2024 r.