Regulamin konkursu Garnier Miracle w Kobiecie i Życiu nr 04/2015


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie Garnier Miracle w Kobiecie i Życiu (zwanym dalej „Konkursem").

2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413132, wydawca magazynu „Kobieta i Życie" (zwane dalej „Organizatorem").

3. Partnerem Konkursu jest firma L’oreal Polska  Sp. z o. o . z siedzibą w Warszawie (03-230) przy ul. Daniszewskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 524-030-33-75, (zwana dalej „Partnerem").

4. Szczegółowe zasady Konkursu oraz warunki uczestnictwa, określenie nagród, jak również czas trwania Konkursu podane będą na łamach czasopisma „Kobieta i Życie".

5. Organizator oświadcza, że ogłoszenie o Konkursie zostanie opublikowane w 06/2015 numerze czasopisma „Kobieta i Życie".

6. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. Udział w Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych (zwane dalej „Uczestnikami"). Nagroda, o której mowa poniżej przysługuje Uczestnikom, z wyłączeniem:

a) pracowników oraz współpracowników Organizatora i Partnera;

b) innych niż wymienione w lit. a) osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

2. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz Partnera i na stronie internetowej www.regulaminy.pl

§ 3 Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator w porozumieniu z Parterem powoła Komisję Konkursową składającą się z co najmniej trzech osób.


§ 4 Zasady Konkursu

1. Konkurs trwa od dnia 03.03.2015 roku od godziny 00:00:00 do dnia 05.04.2015 roku do godziny 23:59:59.

2. Zadanie w Konkursie będzie polegało na przesłaniu odpowiedzi na pytanie  na adres e-mail : miracle@konkurs.bauer.pl, w którym Uczestnik:

a) udzieli odpowiedzi na pytanie: „czego oczekuje od swojego kremu przeciwzmarszczkowego na noc" i prześlę ją na adres miracle@konkurs.bauer.pl;

b) dołączy swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu.

§ 5 Wybór Zwycięzcy

1. Spośród Uczestników, którzy odpowiedzą na zadane pytanie, Komisja Konkursowa wybierze 100 osób, do których zostanie wysłany celem testu Miracle Cream Noc od Garniera  z prośbą o opinię zwrotną dotyczącą testowania produktu. Głównym kryterium wyboru będzie merytoryczna zgodność wypowiedzi z zadanym pytaniem. Następnie wśród nadesłanych opinii Komisja Konkursowa wybierze kilka najciekawszych, które zostaną opublikowane na łamach magazynu „Kobieta i Życie” nr 06/2015.

2. Wyłonienie Laureatów Konkursu będzie się odbywało w II etapach i nastąpi:

a) w I etapie do 22.03

b)  w II etapie do 08.04

w siedzibie Organizatora.

3. Laureaci zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej w terminie 7 dni od dnia ich wyłonienia, telefonicznie lub drogą elektroniczną, na adres email, z którego nadesłane zostało zgłoszenie na Konkurs.

 

§ 6 Nagroda

1. Nagrody w Konkursie zapewnia Partner Konkursu.

2. Nagrodą w Konkursie jest Miracle Cream Noc od Garniera .

3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatami lub nieprzyjęcia przez nich nagrody, Organizator w porozumieniu w Partnerem podejmie decyzję o przyznaniu nagrody kolejnej osobie, która zgłosiła swój udział w Konkursie.  Za brak możliwości kontaktu rozumie się jedną próbę połączenia telefonicznego oraz wysłania e-maila z prośbą potwierdzenia odebrania wiadomości w terminie do dnia 18.03.2015

4. Inne szczegóły nie zawarte w regulaminie zostaną ustalone indywidualnie z Laureatem.

5. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną.

6. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Laureat ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi lub Partnerowi stosowne oświadczenie na piśmie.

7. Prawo do nagrody Laureata wygasa, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

8. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.


§ 7 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Laureatów. Dane osobowe po ich wykorzystaniu zostaną niezwłocznie usunięte.

3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.

 

§ 8 Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 15 dni od daty wyłonienia Laureatów Konkursu.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres Organizatora: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem Konkurs Garnier Miracle.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w porozumieniu z Partnerem w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.


§ 9 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.

2. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach;

b) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych;

3. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulamin.